KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TANIMLAR NELERDİR?

 

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince veri sorumluları tarafından ilgili kişilere sunulması gereken bir yükümlülüktür. Tarafımızca işbu Aydınlatma Metni tarafınıza sunulmakla metnin daha anlaşılabilir olması için tanımlara aşağıda yer verilmektedir.

 1. a) Alıcı grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini,
 2. b) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
 3. c) Kanun: 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,

ç) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

 1. d) Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
 2. e) Sicil: Başkanlık tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicilini,
 3. f) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
 4. g) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ğ) Veri sorumlusu temsilcisi: Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumlularını 30/12/2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen konularda asgari temsile yetkili Türkiye’de yerleşik tüzel kişi ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiyi,

ifade etmektedir.

 • KİŞİSEL VERİ VE AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ NE DEMEKTİR?

Kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmekle aydınlatma yükümlülüğü ise kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce, ilgili kişilerin bilgilendirilmesini kapsamaktadır.

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİM TARAFINDAN İŞLENMEKTEDİR?

Wings Seyahat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (VillaKalkan) olarak aşağıda açıkça belirtilecek olan kişisel verileriniz işlenmektedir. Tarafımızca siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerinin gizliliği ve güvenliği en önemli hassasiyetlerimizdendir.

 • HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENMEKTEDİR?

 

Villa Kalkan tarafından oluşturulan www.villkalkan.com.tr adresi üzerinden yayınlanan tatil konutlarının tarafınızca kiralanmak istenmesi ve/veya rezervasyon yaptırmanız halinde aşağıda yer alan kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

 • Kimlik Bilgileriniz (Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız)
 • İletişim Bilgileriniz (Telefon numaranız, e-posta adresiniz, iletişim adresiniz)
 • Lokasyon (Tarafınıza daha iyi hizmet sunabilmek adına belirlediğiniz tarihler arasında kiralayarak bulunduğunuz tatil konutuna ilişkin lokasyon bilgileri)
 • Müşteri İşlem Bilgileriniz (Kiralanan tatil konutuna ilişkin rezervasyon özetiniz, fatura bilgileriniz, giriş çıkış tarihleriniz, talep ve şikayet bilgileriniz, IBAN ve hesap numaralarınız, ödeme bilgileriniz.)
 • Fiziksel Mekan Güvenliği (Tatil konutuna giriş-çıkış tarihleri kayıtlarınız, tatil konutunda bulunduğunuz süre içerisindeki güvenlik amaçlı bulunan kamera kayıtları)
 • İşlem Güvenliği (IP bilgileriniz, villakalkan.com.tr adresindeki üyelik giriş-çıkış bilgileriniz, çerez bilgileriniz)
 • Pazarlama (villakalkan.com.tr adresindeki alışveriş geçmişi bilgileriniz, çerez kayıtlarınız, anket ve faaliyet konumuza ilişkin kampanya çalışmaları)

 

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLA İŞLENMEKTEDİR?

 

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla sınırlı olmak üzere işlenmektedir.

 

 • Rezervasyon talebinizin karışıklığa mahal vermeyecek şekilde oluşturulabilmesi
 • Rezervasyon ve ödeme bilgilerinize ilişkin özetin telefon ve e-posta yoluyla tarafınıza iletilmesi
 • Konaklama bilgilerinizin kolluk kuvvetlerine bildirilebilmesi
 • Soru ve taleplerinize karışıklığa mahal vermeden cevap verebilmek veya çözüm üretebilmek
 • Tatil konutunda bulunduğunuz süre içerisinde sorunların eksiksiz ve gecikmeden çözümü
 • Tarafınızdan önce ve sonra konaklama yapacak diğer müşterilerin rezervasyon taleplerinin oluşturulması ve tatil konutuna ilişkin boş gün ve tarihlerin belirlenebilmesi
 • Şirketimiz tarafından verilen hizmete ilişkin tarafınıza ait fatura düzenlenebilmesi
 • Tarafınızca yapılmış veya yapılacak ödemelerin kaydedilmesi
 • İade edilmesi gereken tutarlar olması halinde gecikmeksizin iadenin yapılabilmesi
 • Tatil konutunda bulunduğunuz sırada siz ve yanınızda bulunan diğer kişilerin güvenliğinin sağlanabilmesi
 • İnternet sitemizde tarafınızca kabul veya reddedilen sözleşme, form ile taleplerinizin belirlenebilmesi
 • Doğmuş ve doğabilecek hukuki ihtilaflarda delil teşkil edebilmesi
 • com.tr tarafından iş süreçlerinin yönetilebilmesi ve takibi
 • Tarafınızın talebi doğrultusunda yapılan rezervasyonlarda olumsuz durumlar doğması halinde iletişime geçilebilmesi
 • Tarafınızın kiralama öncesi, esnası veya sonrası talep, şikayet ve değerlendirmelerinin takibi

 

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ YÖNTEMLE TOPLANMAKTA VE BUNUN HUKUKİ DAYANAĞI NEDİR?

 

Tarafımızca kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca;

 

 • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere diğer kanun ve yönetmeliklerde açıkça öngörülmüş olması,
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
 • com.tr’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması,

 

Hukuki sebeplerine dayanılarak tarafınıza verilen hizmet başta olmak üzere hukuki olarak sözleşmesel ilişkilerimiz doğrultusunda bizzat sizden, tarafınızca web sitemize eklenen bilgilerden ve güvenlik dolayısıyla kamera kayıtlarından yukarıda 5. Maddede yer alan amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır. 

 

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE, HANGİ AMAÇLA AKTARILIYOR?

 

Tarafımızca faaliyet alanımızın sürdürülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun devamı ve ticari sebeplerle farklı kişi ve/veya kurumlarla birlikte çalışılmaktadır. Bu bakımdan bu hususların hukuka ve mevzuata uygun şekilde yerine getirilebilmesi için kişisel verilerinizin başkaca kişi ve/veya kurumlara aktarılması söz konusu olabilmektedir. Tarafımızca işlenen veriler nitelikli veri olmadığından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 8. Maddesi gereğince açık rıza aranmaksızın aşağıdaki sebeplerle sınırlı olmak üzere aşağıda belirtilen kişilere aktarılabilmektedir.

 

 • Rezervasyon kayıtlarının doğru ve eksiksiz tutulabilmesi ve konaklama tarihlerinde tarafınıza destek hizmetleri ve sorun çözümü için konut sahipleri
 • Finansal ve muhasebe süreçlerinin yönetimi, faturalandırma ve vergilendirme yükümlülükleri dolayısıyla mali müşavirlerimiz ve yetkili kamu kurumlarıyla,
 • Kayıtların oluşturulmasının gerekmesi halinde bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla.
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, doğmuş veya doğabilecek hukuki ihtilafların çözümü, dolandırıcılıkların önlenmesi, suç işlenmesi olasılığının azaltılması, sözleşme süreçlerinin yönetilmesi kapsamında danışmanlık ve hizmet aldığımız Hukuk Bürosu ve avukatlarımızla,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi adli makamlar yahut yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla,
 • 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu hükümleri gereğince tarafınızın güvenliğinin sağlanması, toplum güvenliğinin sağlanması ve konut sahibinin kanuni yükümlülükleri dolayısıyla yetkili kolluk kuvvetleriyle,
 • Kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarıyla,
 • Ticari yönetim ve işletme esaslarının belirlenebilmesi için hissedarlarımızla

 

Tarafınıza ait olan Villa Kalkan tarafından işlenen hiçbir kişisel veriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

 

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ NELERDİR?

 

Tarafınız 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Madde gereğince aşağıda yer alan haklara sahiptir.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığınıöğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK şartları çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme, silme ve yok edilme istemleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN VİLLA KALKAN’A NASIL BAŞVURABİLİRSİNİZ?

 

Kişisel verilerinizin elde edilmesi, işlenmesi, aktarılması, silinmesi, düzeltilmesi gibi tüm hususlara ilişkin sorularınız ve taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirtilen şartlara uygun şekilde yazılı olarak “Wings Seyahat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Villa Kalkan)”ne aşağıda belirtilen çeşitli yöntemlerden biri ile yazılı olarak iletebilirsiniz.

Islak imzalı dilekçe ile yapılacak başvurular için şirket adresi : Kalkan Mahallesi Kalkan Cumhuriyet Caddesi No: 48/2 Kaş/Antalya

Güvenli Elektronik İmza ile yapılacak başvurularda Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi: [email protected]

Yapılacak başvurularda ilgili kişinin kimliğine ilişkin belgeleri eklemesi zorunludur.

Villa Kalkan tarafından işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’nin yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun şekilde hazırlandığı taahhüt edilmekle, mevzuat değişikliği halinde değişiklik ve düzeltme hakkı saklı tutulmaktadır.